.

Những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025. Dưới đây là 10 điểm mới trong Luật mới vừa được thông qua.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post