.

Lợi thế đặc quyền OneHousing hút môi giới BĐS chuyên nghiệp

Thay vì “tự bơi vừa tìm khách mua, vừa tìm nguồn hàng khớp nhu cầu, nhà môi giới BĐS có thể tiếp cận giỏ hàng xác thực của OneHousing. Tìm theo khu vực, đường phố, giá tiền… ứng dụng của OneHousing sẽ trả lời cho môi giới sản phẩm phù hợp.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post