.

“Chuyển mục đích sử dụng từ các loại đất mục đích khác sang đất xây dựng nhà ở” sẽ mở hơn nếu mục đích phù hợp

Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có quy định các nhóm dự án phục vụ lợi ích chung cộng đồng Nhà nước sẽ điều hành và chủ động giải quyết các vấn đề để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho phù hợp.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post