.

Một thị xã sẽ trở thành thành phố trực thuộc tỉnh An Giang vào năm 2023

Đây sẽ là thành phố thứ 3, bên cạnh thành phố Long Xuyên, Châu Đốc của tỉnh An Giang.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post