.

Lưu ý mới nhất khi chuyển đất vườn sang đất ở năm 2023

Để chuyển đất vườn sang đất ở thì hộ gia đình, cá nhân phải được sự đồng ý của UBND cấp huyện và phải nộp tiền sử dụng đất.

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post