.

Xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, xoá nhà tạm, nhà dột nát

Nghị quyết 42 xác định rõ mục tiêu tổng quát đến năm 2030 xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng...

xem thêm

Post a Comment

Previous Post Next Post