.

Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng căn nhà trong tương lai.

Quy định mới về điều kiện chuyển nhượng nhà ở sẽ được hình thành trong tương lai, đây là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực bất động sản. Quy định này có thể ảnh hưởng đến thủ tục và điều kiện chuyển nhượng nhà ở, nhằm tạo ra môi trường giao dịch trung thực, công bằng và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Việc đảm bảo quy định này được công bố và áp dụng một cách minh bạch và rõ ràng là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.

Từ ngày 01/3/2022, điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn sẽ được thực hiện theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Theo đó, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Thứ nhất, có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 02/2022/NĐ-CP; trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày 01/3/2022 thì phải có hợp đồng đã ký kết.

- Thứ hai, thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thứ ba, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện (đây là nội dung mới so với quy định hiện hành tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP).

- Thứ tư, nhà, công trình xây dựng thuộc hợp đồng mua bán, thuê mua không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý (đây là nội dung mới so với quy định hiện hành tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP).

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ hợp đồng. Trường hợp mua bán, thuê mua nhiều căn nhà, công trình xây dựng trong cùng một hợp đồng mà các bên có nhu cầu chuyển nhượng từng căn nhà, công trình xây dựng (theo quy định hiện hành tại Nghị định 76/2015/NĐ-CP bắt buộc phải chuyển nhượng toàn bộ, không cho phép chuyển nhượng từng căn nhà, công trình xây dựng) thì bên chuyển nhượng phải thỏa thuận với chủ đầu tư để sửa đổi hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hoặc ký phụ lục hợp đồng trước khi thực hiện chuyển nhượng hợp đồng theo quy định tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Với những quy định mới nêu trên sẽ giúp các bên thuận lợi và an toàn hơn trong việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn.

Lưu ý, việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn không áp dụng đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội.

Post a Comment

Previous Post Next Post