.

Quy định mới nhất về điều kiện kinh doanh bất động sản

Điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định mới nhất: Theo quy định mới, để kinh doanh bất động sản, các cá nhân và tổ chức phải đáp ứng các điều kiện như có đầy đủ vốn, đảm bảo quyền lợi của người mua, tuân thủ quy trình pháp lý, xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng và có chứng chỉ đủ điều kiện. Quy định này nhằm tạo ra môi trường kinh doanh bất động sản bền vững và bảo vệ lợi ích của các bên tham gia giao dịch.

CafeLand – Từ năm 2021, có nhiều điểm mới liên quan đến điều kiện kinh doanh bất động sản mà các tổ chức, cá nhân cần lưu ý. 

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Về đặc điểm chủ thể hoạt động kinh doanh bất động sản:

– Tư cách chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

– Phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

– Thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản mang tính liên tục, có tính chất nghề nghiệp.

– Có mục đích sinh lời.

Về điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định mới nhất, ThS – LS Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật Đức An cho biết, theo Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) sửa đổi điều kiện kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Cụ thể, sửa đổi quy định về điều kiện kinh doanh bất động sản như sau: Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định "Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này" được sửa thành "1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

"Luật Đầu tư 2020 đã sửa đổi quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014; trong đó, bỏ điều kiện "có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng". Theo luật mới thì tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên) mà không cần đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định", luật sư Hảo cho biết.

Theo quy định Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có ngành nghề kinh doanh bất động sản khi đăng ký doanh nghiệp. Khi kinh doanh bất động sản cần đảm bảo nguyên tắc kinh doanh bất động sản:

- Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.

- Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

- Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.

- Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Post a Comment

Previous Post Next Post